Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Βαρσοβία τέθηκαν και οι βάσεις για τις δραστηριότητες και τους στόχους του επόμενου εξαμήνου αναφορικά με τα δύο επόμενα στάδια του σχεδίου: Δέσμη Εργασίας 4 - Προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα και Δέσμη Εργασίας 5 - Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Οι νέες δέσμες εργασίας θα εμβαθύνουν την έρευνα όσον αφορά την αγορά εργασίας, προκειμένου να εντοπιστεί από τεχνικής άποψης η τρέχουσα προσφορά και ζήτηση για πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι εταίροι θα εκπονήσουν μελέτη σχετικά με τις επαγγελματικές απαιτήσεις των προσφορών αγοράς (Catalogue of Job Offers), ενώ παράλληλα θα εκτελέσουν μια πλήρη ανάλυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και κίνητρων των ατόμων που αναζητούν εργασία (List of Skills). Στόχος της διπλής μελέτης είναι να αξιολογήσει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι γνωρίζουν  τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τα πράσινα επαγγέλματα, κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι διαθέσιμοι για επανεκπαίδευση, καθώς επίσης τα κενά κατάρτισης, απασχόλησης ή/και κίνητρου, τα οποία εμποδίζουν τους επαγγελματίες από την πρόσβασή τους στα προαναφερόμενες πράσινα επαγγέλματα.

Οι εκθέσεις αυτές θα επιθεωρηθούν από μια ομάδα εμπειρογνώμων. Θα συγκροτηθούν Εθνικές Επιτροπές Εμπειρογνώμων (National Experts Committee), οι οποίες θα επιλέξουν τις θέσεις εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα με τις δυνατότητες των ατόμων που αναζητούν εργασία σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές στην αγορά εργασίας ή αυτές που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μετά από ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο κατάρτισης. Το αποτέλεσμα των σχετικών αναλύσεων και συζητήσεων θα είναι μια λίστα με τις τρέχουσες πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (Skill Profile File), όπου θα περιλαμβάνεται μια λεπτομερής περιγραφή των απαιτήσεων κατάρτισης, εξειδίκευσης, εμπειρίας και ψυχολογικού προφίλ για κάθε μία από τις θέσεις εργασίας που έχουν εντοπιστεί.

Η καθοδήγηση αυτή θα παρέχεται σε υπηρεσίες εξευρέσεως εργασίας, συμβούλους απασχόλησης, ενώσεις εργαζομένων, οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες κατασκευών και, γενικά, σε οποιονδήποτε βασικό παράγοντα του κατασκευαστικού τομέα, με απώτερο στόχο την προώθηση των πράσινων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων και την προώθηση της πρόσβασής τους σε νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις βιώσιμες κατασκευές.

Παράλληλα με την έρευνα, ανάλυση και σύνθεση, θα τεθεί σε εφαρμογή μια Τεχνολογική Πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει την εύκολη και απλή σύνδεση μεταξύ των προσφορών πράσινων θέσεων εργασίας και των ατόμων που αναζητούν εργασία που ήδη κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ειδικότητες σε βιώσιμες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες κατασκευές.

Η πλατφόρμα αυτή, θα στηρίξει επίσης τα ειδικά μαθήματα κατάρτισης για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και την επαγγελματική εμπειρία που θα αναπτυχθούν σε μετέπειτα στάδιο του σχεδίου.

ap