Τα κύρια παραδοτέα του σχεδίου «Green Skills» περιγράφονται κάτω από τη καθεμία από τις επτά Δέσμες Εργασίας (Work Packages -WP) του σχεδίου:

 

WP1 - Διαχείριση: 

Συντονιστής εταίρος: PATER 

Ο συντονιστής του σχεδίου, PATER, είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του σχεδίου και το συντονισμό όλων των εταίρων. Ο οργανισμός PATER θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις δραστηριότητες του σχεδίου, θα αναφέρει οποιαδήποτε τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση, και θα διασφαλίσει την πραγμάτωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων βάσει ενός σχεδίου αξιολόγησης. Οι τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις της κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια του σχεδίου εντάσσονται σε αυτή τη Δέσμη Εργασίας.

 

 

WP 2 - Σχέδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας: Εργαλεία και δείκτες παρακολούθησης

Συντονιστής εταίρος: PATER 

Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης θα διεξαχθούν ‘in-itinere’ και ‘ex-post’ στο πλαίσιο αυτής της Δέσμης Εργασίας. Η ‘in-itinere’ αξιολόγηση αξιολογεί τα εργαλεία που επιλέχθηκαν σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου, την ποιότητα του σχεδίου, ενώ επίσης εισηγείται ενδεχόμενες αλλαγές στις μεθόδους εφαρμογής σε περίπτωση μη-αποτελεσματικότητας. Η ‘ex-post’ αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και θα ελέγξει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του σχεδίου με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του σχεδίου.

 

 

WP 3 - Ανάλυση και εντοπισμός ευκαιριών: Έρευνα, αξιολόγηση και αρχική διάγνωση

Συντονιστής εταίρος: FEVEC 

Εθνική Μελέτη σχετικά με τα Πράσινα Επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα
Σε καθεμία από τις χώρες-εταίρους θα διεξαχθεί μια Εθνική Μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει έρευνα, αξιολόγηση και μια πρώτη διάγνωση για τον κατασκευαστικό τομέα. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στην παρούσα κατάσταση των κατασκευαστών και των εργολάβων μετά τη φούσκα της αγοράς ακινήτων, στις νέες δραστηριότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εξειδίκευση σε υλικά, μεθοδολογίες, αρχιτεκτονική, κτλ., και θα αναλύσει την κατάσταση των εργαζομένων και των ανέργων οι οποίοι, παρόλο που διαθέτουν σχετική εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, υπολείπονται  των νέων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους προοπτικής.

Συγκεφαλαιωτική Έκθεση – τα Πράσινα Επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα
Με βάση τις Εθνικές Μελέτες θα συνταχθεί μία Συγκεφαλαιωτική Έκθεση για τα Πράσινα Επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες στο παρελθόν υπέστησαν κρίση στον εν λόγω τομέα.

Κατάλογος ευκαιριών απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει  μια σειρά από νέες σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και ευκαιρίες για επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, βασισμένος στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα για βιώσιμες κατασκευές.

 

 

WP 4 - Προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα

Συντονιστής εταίρος: PZPB

Μελέτη και έκθεση για το εργατικό δυναμικό στον κατασκευαστικό τομέα 
Θα διεξαχθεί μελέτη, η οποία θα βασίζεται στις νέες ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς και στα κριτήρια ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

Λίστα δεξιοτήτων
Η λίστα δεξιοτήτων θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και αξιολόγηση των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και των ικανοτήτων και των κινήτρων κάθε ατόμου.

Κατάλογος προσφορών απασχόλησης
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει μια λίστα με τις νέες προσφορές της αγοράς μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες, προκειμένου τα άτομα που αναζητούν εργασία ή τα άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την εργασία τους να μπορούν να δουν τί ακριβώς προσφέρει η θέση εργασίας. Ο κατάλογος θα διατεθεί στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, σε ενώσεις του τομέα και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τοποθετήσεις εργασίας.

Τεχνολογική πλατφόρμα
Θα σχεδιαστεί μία τεχνολογική πλατφόρμα, η οποία θα συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το στοιχείο της ηλεκτρονικής μάθησης που περιέχεται στο σχέδιο θα διαμορφωθεί γύρω από ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (‘Learning Management System – LMS’) ανοικτής πηγής, αξιοποιώντας το περιβάλλον LAMP, με διαλογικό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Θα ενσωματωθούν στοιχεία του Web 2.0, τα οποία θα επιτρέψουν την ανατροφοδότηση από ένα ευρύτερο ακροατήριο και τη δικτύωση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεργατών θα είναι δυνατή μέσω των στοιχείων LMS, όπως φόρουμ και διαδικτυακή συνομιλία (‘chat’).

 

 

WP 5 - Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Συντονιστής εταίρος: VSRC

Δημιουργία προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Δημιουργία ενός προφίλ δεξιοτήτων κατάλληλων για τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα έχουν εντοπιστεί και επιλεγεί. Το προφίλ δεξιοτήτων θα περιλαμβάνει ένα ‘Hard Profile’ (Ικανότητες) και ένα ‘Soft Profile’ (Συμπεριφορές).

 

 

WP 6 - Πρόγραμμα κατάρτισης: θεωρία και πράξη

Συντονιστής εταίρος: IVE

Ένα προφίλ κατάρτισης θα αναπτυχθεί για κάθε ειδικότητα που έχει εντοπιστεί, μαζί με ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για κάθε ειδικότητα.

Πρόγραμμα κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα απευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες προκλήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Ένα σημαντικό κριτήριο του προγράμματος κατάρτισης θα είναι η δυνατότητα αναγνώρισης και διαπίστευσης της λαμβανόμενης κατάρτισης, με βάση τόσο το περιεχόμενο που θεσπίζεται στα επαγγελματικά πιστοποιητικά όσο και τις ενότητες που περιλαμβάνονται. Τα μαθήματα κατάρτισης θα συμπληρώνονται με 40 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα, των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται κυρίως σε βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Το προφίλ κατάρτισης θα περιλαμβάνει διατομεακή και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Εκπαιδευτικοί οδηγοί
Θα αναπτυχθεί ένας εκπαιδευτικός οδηγός για κάθε ειδικότητα που εντοπίστηκε. Ο εκπαιδευτικός οδηγός θα περιλαμβάνει: εισαγωγή, γενικό στόχο, ειδικούς στόχους, πεδίο δράσης, ομάδες-στόχους, περιεχόμενο, μεθοδολογία, διάρκεια. Οι εκπαιδευτικοί οδηγοί θα διατίθενται σε νομικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης, όπως το AEDLS (Employment and Local Development Agents), καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

 

 

WP 7 - Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου

Συντονιστής εταίρος: EOC

Αυτή η Δέσμη Εργασίας θα δημιουργήσει μια στοχευμένη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης, η οποία θα προσδιορίσει τους κύριους χρήστες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αναπτύξει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό/περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του σχεδίου, τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του σχεδίου, καθώς και την επίβλεψη της παρουσίασης του σχεδίου τόσο μέσω των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης όσο και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, συντάσσοντας δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και εκδηλώσεις.

Το σχέδιο «Green Skills» θα διαδίδεται με εγκάρσια ανάπτυξη σε όλα τα στάδιά του.

ap