Toliau pateikiamose septyniose projekto veiklų grupėse (Work Packages -WPs) atsispindi pagrindiniai projekto rezultatai:

 

WP1 – Projekto valdymas: 

Vadovas: PATER 

Projekto koordinatorius, PATER, yra atsakingas už viso projekto valdymą ir partnerių veiklų koordinavimą. PATER stebės ir kontroliuos projekto veiklas, teiks veiklų ir finansines ataskaitas bei užtikrins, kad projekto uždaviniai būtų įgyvendinti ir numatyti rezultatai pasiekti pagal numatytą planą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti keturi partnerių susitikimai.

 

 

WP 2 – Kokybės užtikrinimo planas: stebėsenos priemonės ir rodikliai

Vadovas: PATER 

Stebėsenos ir vertinimo veiklos bus vykdomos projekte in-itinere ir ex-post etapais. In-itinere vertinimas apima priemones, pasirinktas efektyviam projekto įgyvendinimui , projekto kokybę bei pasiūlymus keisti įgyvendinimo metodus neefektyvumo atveju. Ex-post vertinimas bus atliekamas projektui pasibaigus, kai remiantis surinktais duomenimis ir projekto įgyvendinimo patirtimi, bus įsitikinta, ar pasiekti projekto specifiniai uždaviniai.

 

 

WP 3 – Galimybių studija: tyrimas ir pradinis įvertinimas 

Vadovas: FEVEC 

Nacionalinės studijos apie „žaliuosius“ gebėjimus statybų sektoriuje
Kiekvienas partneris parengs Nacionalinę studiją, kurioje pateiks situacijos statybos sektoriuje analizę ir vertinimą. Bus aprašyta esama statybos darbininkų ir rangovų situacija po nekilnojamojo turto burbulo sprogimo, taip numatomos galimas naujos veiklos, kuriant darbo vietas, pateikta specifinė informacija apie medžiagas, metodikas, architektūrą ir pan. Studijoje bus analizuojama dirbančių ir bedarbių asmenų situacija, kurie turi patirties statybos sektoriuje, tačiau jiems trūksta naujų kompetencijų.

Bendroji ataskaita apie „žaliuosius“ gebėjimus statybų sektoriuje
Remiantis informacija, pateikta nacionalinėse studijose, bus parengta Bendroji ataskaita apie „žaliuosius“ gebėjimus statybų sektoriuje bei joje pateikti gerosios patirties pavyzdžiai iš įvairių Europos šalių, kurios susidūrė su krizės sukeltais sunkumais statybos sektoriuje.

Statybos sektoriaus įsidarbinimo galimybių katalogas
Šiame kataloge bus pateikta informacija apie naujas svarbias įsidarbinimo ir verslo galimybes statybos sektoriuje, remiantis naujais tvarios statybos modeliais.

 

 

WP4 – Sektoriaus paklausos/pasiūlos derinimas:

Vadovas: PZPB

Studija ir ataskaita apie statybos sektoriaus darbuotojus
Studija bus parengta, remiantis naujais konkurencingais rinkos poreikiais bei atsižvelgiant į lygias vyrų ir moterų galimybes.

Gebėjimų sąrašas
Gebėjimų sąrašas bus naudojamas siekiant išanalizuoti ir įvertinti profesinius ir asmeninius gebėjimus bei kiekvieno asmens gabumus ir motyvaciją.

Darbo pasiūlymų katalogas
Šį katalogą sudarys naujų pasiūlymų rinkoje sąrašas. Detali informacija leis ieškantiems darbo ar norintiems jį pakeisti asmenims aiškiai pamatyti, kokia yra darbo pasiūla. Šiuo katalogu galės naudotis įdarbinimo tarnybos, sektorinės asociacijos ir pan.

Technologinė platforma
Rinkos paklausa ir pasiūla bus susietos, įdiegiant technologinę platformą. 
Projekto e-mokymo elementas bus suskurtas atvirojo šaltinio Learning Management System (LMS) programos LAMP aplinkoje kartu su duomenų baze informacijos apdorojimui. Bus integruoti Web 2.0 sistemos elementai, leisiantys bendrauti ir teikti pastebėjimus platesnei auditorijai. Bus naudojami tokie LMS komponentai kaip pokalbių svetainė ir forumas.

 

 

WP 5 – Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas:

Vadovas: VSRC

Įgūdžių ir kompetencijų aprašų parengimas
Bus parengtas gebėjimų aprašas, tinkantis nustatytom naujom įsidarbinimo galimybėm.  Gebėjimų aprašą sudarys dvi dalys – gabumų aprašas ir nuostatų aprašas.

 

 

WP 6 – Mokymo programa: teorija ir praktika

Vadovas: IVE

Kiekvienai pasirinktai profesijai bus parengtas mokymo aprašas bei profesijos mokymo vadovas.

Mokymo programa
Mokymo programa bus skirta dirbantiems arba bedarbiams asmenims, kurie turi prisitaikyti prie globalių iššūkių aplinkosaugos, ekonominės plėtros ir socialinės įtraukties srityse.
Svarbus mokymo programos kriterijus bus galimybė pripažinti ir įteisinti išklausytą mokymosi kursą, sudarytą iš atskirų modulių ir įvertinamą išduodant profesinį pažymėjimą. 
Mokymo kursus papildys 40 val. trukmės praktinis mokymas statybos įmonėse, kurių veikla grindžiama tvariu ir išmaniu augimu. 
Mokymo aprašas pateiks pagrindinį ir specializuotą mokymą.

Mokymo vadovai
Kiekvienai pasirinktai profesijai bus skirtas mokymo vadovas. Jį sudarys: įvadas, bendrieji tikslai, specifiniai tikslai, veiklos apimtis, tikslinė grupė, turinys, metodika, trukmė. Mokymo vadovai bus skirti naudoti mokymo institucijoms bei viešosioms ir privačioms įdarbinimo tarnyboms.

 

 

WP7 – Projekto rezultatų sklaida:

Vadovas: EOC

Bus siekiama parengti tikslingą komunikacijos ir sklaidos strategiją, kurioje bus numatyti pagrindiniai naudos gavėjai bei suinteresuotosios pusės, ir kuri palengvins bendradarbiavimą tarp partnerių ir galimų vartotojų vietos/regiono, nacionaliniu ir Europos lygiu. Numatytas projekto vizualinio identiteto bei projekto interneto svetainės kūrimas ir plėtojimas, taip pat tradicinių sklaidos priemonių naudojimas (pranešimai spaudai, naujienlaiškiai, lankstinukai, straipsniai spaudoje, renginiai ir pan.)

Sklaida bus vykdoma visais projekto įgyvendinimo etapais.

ap