Rezultaty projektu Green Skills są opisane poniżej w ramach siedmiu paczek pracy (WP) projektu:

 

WP1 - Zarządzanie projektem: 

Koordynacja: PATER 

Koordynator projektu, PATER jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektem i koordynację wszystkich partnerów. PATER będzie monitorować i kontrolować działania projektowe, sprawozdania z uzasadnieniem technicznym i finansowym, i upewnić się, że oczekiwane rezultaty uzyskuje się na podstawie planu oceny projektu i kamieni milowych. W ramach tego WP odbędą się cztery planowane spotkania partnerów.

 

 

WP 2 - Plan oceny jakości: Wskaźniki i narzędzia monitoringu: 

Koordynacja: PATER 

Działania w zakresie monitorowania i oceny będą prowadzone w ramach niniejszego WP w formie in-itinere iex post. W in-itinere oceniane będą narzędzia wybrane w odniesieniu do skutecznej realizacji projektu, jakość projektu, proponowane zmiany do metod realizacji w przypadku braku skuteczności. Ocena ex-post zostanie przeprowadzona po zakończeniu projektu, wykorzystując zebrane dane i doświadczenia zdobyte w ramach realizacji projektu, pozwoli to sprawdzić osiągnięcia konkretnych celów projektu.

 

 

WP 3 - Analiza i wykrywanie szans: Badania, ewaluacja i wstępna diagnoza

Koordynacja: FEVEC 

Krajowe badanie na temat zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym
Przeprowadzone zostanie krajowe badanie w każdym spośród krajów partnerów, włączając w to badania, ewaluację, diagnozę początkową w sektorze budownictwa. Badanie pozwoli ocenić obecną sytuację firm budowlanych i wykonawców na rynku nieruchomości, w drodze do nowych działań na rzecz tworzenia miejsc prac, specjalizacji materiałów, metodologii, architektury itp. i na analizę sytuacji pracowników i bezrobotnych, którzy mają doświadczenie w dziedzinie budownictwa, ale brak kompetencji, aby rozwijać swoje szanse na rynku pracy.

Raport syntezy – Zielone miejsca pracy w sektorze budownictwa
Po badaniach krajowych powstanie raport syntezy podsumowujący sytuację zielonych miejsc pracy w sektorze budownictwa, który będzie obejmował zidentyfikowane najlepsze praktyki rozwinięte w krajach europejskich, które doświadczyły kryzysu w budownictwie.

Katalog możliwości zatrudnienia w sektorze budownictwa
Ten katalog będzie obejmował szereg nowych istotnych plików w obszarze zatrudnienia i możliwości biznesowych w sektorze budownictwa, bazując na nowych zrównoważonych modelach biznesowych w budownictwie.

 

 

WP 4 - Adaptacja popytu i podaży w sektorze:

Koordynacja: PZPB

Badanie i raport na temat rynku pracy w sektorze budowlanym 
Badanie będzie przeprowadzone na podstawie nowych konkurencyjnych potrzeb rynku i kryteriów równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Lista umiejętności
Lista umiejętności zostanie wykorzystana do analizy i oceny kwalifikacji zawodowych i osobistych, jak również zdolności i motywacji każdej osoby.

Katalog ofert pracy
Katalog ten zawiera listę nowych ofert na rynku ze szczegółowymi informacjami tak, aby osoby poszukujące pracy lub osoby, które chcą zmienić swoją pracę mogły zobaczyć dokładnie, jakie są możliwości podjęcia pracy. Katalog ten będzie dostępny dla publicznych służb zatrudnienia, stowarzyszeń branżowych i stowarzyszeń pośrednictwa pracy.

Platforma technologiczna
Podaż i popyt na rynku zostaną połączone w projektowaniu platformy technologicznej. Komponent e-learning projektu zostanie zbudowany wokół nowoczesnego systemu open source Learning Management System (LMS) z wykorzystaniem środowiska LAMP, z relacyjną baza danych w tle, odpowiedzialną za zarządzanie danymi. Elementy Web 2.0 będą zintegrowane, pozwalając na szersze informacje zwrotne i komunikację. Interakcja Peer to peer będzie możliwa za pośrednictwem komponentów LMS w formie zintegrowanego forum i czatu.

 

 

WP 5 - Ustanowienie profilów kompetencji i umiejętności:

Koordynacja: VSRC

Ustanowienie profili umiejetności i kompetencji
Stworzenie profilów umiejętności dla nowych możliwości zatrudnienia - wykrytych i wybrnaych. Profil umiejętności będzie obejmować twardy profil (umiejętności) i miękki profil (postawy).

 

 

WP 6 - Program szkolenia: teoria i praktyka:

Koordynacja: IVE

Profil szkoleniowy będzie przygotowany dla każdej specjalizacji, rezultatem będzie przewodnik edukacyjny dla każdej specjalizacji.

Program szkoleniowy
Program szkoleniowy będzie skierowany do pracowników i osób bezrobotnych, które reagują na globalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i integracji społecznej. Zasadniczym kryterium programu szkolenia będzie możliwość rozpoznawania i akredytacji szkolenia, w oparciu o włączone moduły i certyfikaty zawodowe. Szkolenia zostaną uzupełnione o 40 godzin praktyk zawodowych w firmach działających w sektorze, których działalność opiera się na zrównoważonym i inteligentnym wzroście.
Profil szkolenia będzie obejmować szkolenia przekrojowe i specjalne.

Przewodniki edukacyjne
Podręcznik edukacyjny dla każdej wykrytej specjalizacji. Podręcznik edukacyjny obejmuje: wprowadzenie, ogólne cele, zakres działania, docelowi odbiorcy, wcześniejsza wiedza, treści, metody, czas trwania. Przewodniki edukacyjne będą dostępne dla podmiotów działających w obszarze szkoleń takich jak AEDLS (Agencje Zatrudnienia i Rozwoju Lokalnego), oraz prywatne i publiczne służby zatrudnienia.

 

 

WP 7 - Upowszechnianie działań projektu:

Koordynacja: EOC

Ta paczka pracy ma na celu stworzenie dobrze ukierunkowanej strategii upowszechniania, która będzie identyfikować zainteresowane strony i kluczowych użytkowników, tworzyć świadomość społeczną i ułatwiać współpracę między partnerami i różnymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Obejmuje ona rozwój identyfikacji wizualnej projektu, stworzenie i zarządzanie stroną internetową, jak również nadzorowanie promocji w mediach tradycyjnych i społecznościowych, generowaniu komunikatów prasowych, tworzeniu biuletynów, ulotek, publikacji w czasopismach i wydarzeń promocyjnych.

Green Skills będzie upowszechniany z wykorzystaniem szerokiego wachlarza kanałów infomacyjnych na każdym etapie projektu.

ap